Randers Industri Service benævnes i nedenstående handelsbetingelser som RIS.

 

 1. Generelle oplysninger om virksomheden

  Randers Industri Service

  CVR-nr.: 25663136

  Toldbodgade 81

  8930 Randers SØ

   

  Mail: ris@randersindustriservice.dk

  Tlf. nr.: 70 23 28 75

   

 2. Købsaftale
  1. Ved købers bestilling af varer hos RIS fremsendes en ordrebekræftelse pr. mail.

  2. Endelig aftale anses først for at være indgået mellem RIS og køber, når ordrebekræftelsen er afsendt af RIS.

  3. Ændringer og annullering af aftalen skal aftales særskilt og skriftligt med RIS og køber skal afholde RIS’ omkostninger i forbindelse med ændring og annullering af en aftale.

  4. Aftaler om køb af specialfremstillede varer kan dog hverken ændres eller annulleres efter ordrebekræftelsen er afsendt.

    

 3. Priser
  1. RIS har til enhver tid ret til at ændre sine prislister.

  2. Alle ordre på mindre end 500 dkr. kan pålægges et administrationsgebyr på 150 dkr, med mindre der er indgået en samhandelsaftale.

  3. Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den gældende prisliste på leveringstidspunktet.

  4. Faktureringsvaluta er DKK i Danmark, med mindre anden valuta er angivet på fakturaen. Køberens betaling finder sted i faktureringsvalutaen.

  5. RIS’ tilbud afgives med en acceptfrist på 30 dage efter afsendelse, medmindre der i tilbuddet er angivet en anden acceptfrist eller RIS særskilt ved skriftlig meddelelse til tilbudsmodtageren har godkendt en forlængelse af fristen.

  6. Kun skriftlige aftaler er bindende for RIS.

    

 4. Leveringsbetingelser
  1. Levering uden for Danmark, herunder til Færøerne og Grønland, skal aftales særskilt og skriftligt med RIS. I så fald betaler køber samtlige omkostninger forbundet hermed, herunder told og afgifter. Levering sker direkte fra RIS’ lager, eller fra det lager hvorfra det købte produkt afsendes.

  2. RIS er uden ansvar for forsinkelser eller forhindring, der skyldes force majeure og andre lignende forhold, der unddrager sig RIS’ kontrol, herunder strejke og udførelsesforbud – hvad enten disse hindringer indtræder hos RIS, RIS’ leverandør eller transportagenter, der udfører transporter for RIS.

  3. Varerne leveres til køber på RIS’ forretningssted, jf. pkt. 2.1. medmindre det aftales at RIS skal sørge for levering og montering. Risikoen for beskadigelse af varen overgår ved levering til køber på leveringsadressen.

  4. Leveringen anses for at have fundet sted, når produkterne er stillet til rådighed for køber, på købers oplyste adresse.

  5. RIS vælger transportmiddel og transportvej til så tæt på den af køber oplyste leveringsadresse, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.

  6. Forventet leveringstid fastsættes i ordrebekræftelsen, og levering sker i henhold til denne.

  7. Ved levering af større produkter vil køber blive kontaktet telefonisk med henblik på nærmere aftale om leveringen.

  8. Køber er ikke berettiget til at ophæve købet i tilfælde af forsinkelse.

  9. RIS kan i følgende tilfælde kræve at det aftalte leveringstidspunkt udskydes:

   1. Købers ændring af ordren

   2. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udføre af tredjemand.

   3. Ved Force Majeure (jf. punkt 9)

     

 5. Betalingsbetingelser
  1. Ved handel via webshoppen betales de bestilte varer straks ved ordreafgivelse og dette kan ske ved brug af dankort, VISA, mastercard eller mobilepay.

  2. For virksomheder kan betaling ske ved fakturering til den i ordrebekræftelsen angivne fakturaadresse for køber, eller ved bankoverførsel til den i ordrebekræftelsen angivne konto.

  3. RIS’ normale betalingsbetingelser er, med mindre andet udtrykkeligt er angivet af RIS i tilbud og/eller faktura, som følger: 8 dage fra faktura dato.

  4. RIS kan, såfremt RIS finder det relevant, kræve delfakturering eller sikkerhedsstillelse forud for levering.

  5. 1.1.      Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned af købsprisen. Beløbet kan dog aldrig være mindre end 100 kr. Ligesom RIS kan tilbageholde alle fremtidige forsendelser til køber.

  6. Fakturering finder sted ved levering af varen jf. punkt 4.2.

  7. Ved speciellel bestillinger forbeholder vi os retten til at anvende følgende betalingsfordeling; 30% ved bestilling, 60% ved afsendelse og 10% når varen modtages.

  8. 1.1.      Ved betalingsforsinkelse er RIS berettiget til at beregne morarenter. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køberen, kan RIS efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning efter advis fra køberen, eller pålægge varerne købers regning, således at køberen under alle omstændigheder er forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købernes risiko.

    

 6. Ejendomsforbehold
  1. RIS forbeholder sig ejendomsretten til alle de solgte produkter indtil fuld betaling har fundet sted, RIS kan således tage det solgte tilbage, hvis ikke købesummen erlægges rettidigt.

  2. De solgte produkter jf. 6.1 identificeres ud fra angivelsen af produkternes mærke og type, samt farve eller materialevalg, som angivet i ordrebekræftelsen og fakturaen.

    

 7. Reklamation og mangler
  1. Der ydes almindelig reklamationsret efter købelovens regler herom.
  2. Køber har pligt til at undersøge om varen svarer til det aftalte, herunder men ikke begrænset til, hvad angår antal, type, stand og funktion, så snart den er leveret.

  3. Ved modtagelsen skal køber tilse at varen er som bestilt. Finder køber mangler ved varen, skal der gives meddelelse til RIS herom straks sådanne opdages – senest indenfor 2 dage fra modtagelsen. Meddelelsen skal gives skriftligt og indeholde en beskrivelse af den mangel, der ønskes påberåbt. Gives der ikke meddelelse i overensstemmelse hermed, kan manglen ikke gøres gældende over for RIS.

  4. Køber kan desuden ikke gøre mangler gældende, der burde være opdaget tidligere end det er sket.

  5. Returnering af mangelfulde varer kan kun ske efter særskilt skriftlig aftale med RIS.

  6. Såfremt der i forbindelse med mangler sker ophævelse, skal varerne leveres tilbage i original emballage. Hvis ikke dette sker, vil der blive faktureret 50% af prisen for varen.

  7. Ved returnering af varerne sendes disse med kopi af faktura og angivelse af fejl til RIS’ lager beliggende:

   Randers Industri Service

   Toldbodgade 81

   8930 Randers NØ

  8. RIS vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med RIS’ standard eller specifikationer. Medmindre RIS skriftligt har afgivet videregående garantier, er RIS ansvarlig for at leverede varer er i overensstemmelse med RIS’ specifikationer og af gennemsnitligt god kvalitet til anvendelse til de af RIS skriftligt oplyste brugsformål.

  9. Påviser køberen, at leverede varer i forhold hertil er mangelfulde, påtager RIS sig efter eget valg at ombytte varen med tilsvarende mangelfrie varer, at reparere varen, at lade varen returnere mod tilbagebetaling af købesummen eller at lade køberen beholde varen mod kreditering af et i forhold til manglen passende afslag i prisen.

  10. RIS’ forannævnte pligter er betinget af, at der seneste 8 dage efter at de pågældende mangler er eller burde være konstateret hos køberen, reklameres skriftligt over for RIS.

  11. RIS er er uden ansvar for indirekte skader, driftstab herunder tab i form af mistet fortjeneste ved ikke at kunne anvende eller videresælge varerne eller andet tab beroende op mangelfuld eller forsinket levering.

  12. RIS’ eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den ad køberen betalte pris for de mangelfulde varer.

  13. RIS hæfter ikke for fejl i øvrigt, der skyldtes, at køberen har anvendt produktet til andet formål end angivet i RIS’ specifikationer.

  14. RIS hæfter desuden ikke for slitage eller mangler, der skyldtes at varerne ikke er vedligeholdt efter RIS’ forskrifter eller såfremt reparation og vedligeholdelse ikke er udført af RIS’ autoriserede serviceafdeling.

    

 8. Returret
  1. Fortrydelsesretten er gældende i 14 dage fra modtagelsestidspunktet og kun hvis varen er i hel og i ubrudt emballage. Varen skal returneres på samme måde, som den er modtaget. Hvis varen bliver beskadiget under returnering, eller dens stand forringes, og det skyldes mangelfuld emballering, mistes fortrydelsesretten.

  2. Forsendelsesomkostningerne er på kundens regning.

  3. Såfremt varen lever op til fortrydelsesretten, tilbagebetales købesummen hurtigst muligt dog inden for 30 dage.

  4. Der er ingen fortrydelsesret på bestillinger der er lavet specifikt efter kundens ønsker.

  5. Skaffevarer/specialvarer der normalt ikke indgår i RIS’ normale varesortiment tages som udgangspunkt ikke retur, medmindre andet er aftalt mellem RIS og kunden ved bestilling.

    

 9. Ansvarsbegrænsning
  1. I det omfang køber lider tab i anledning af denne aftale, er RIS ikke ansvarlig for almindeligt formuetab, herunder men ikke begrænset til, indirekte tab, tab af produktion, salg, avance, tid og goodwill.

    

 10. Produktansvar
  1. RIS er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang det følger af produktansvarslovens regler herom.

  2. RIS fraskriver sig derfor udtrykkeligt ansvaret for skader der ikke er omfattet af produktansvarsloven, herunder de i retspraksis udviklede regler om produktskader, der ikke omfattes af produktansvarsloven. Således er RIS heller ikke i relation til produktansvar ansvarlig for tab, som angivet i pkt. 8.1.

  3. RIS påtager sig intet ansvar for skader på personer eller gods udover, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som RIS er underkastet, og da kun i det omfang, der følger af sådanne lovregler.

  4. Skader på køberens eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved RIS’ produkt, er kun omfattet af RIS’ ansvar, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos RIS eller hans medarbejdere.

  5. RIS er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller lignende.

  6. RIS er specielt uden ansvar for skader, der skyldes anvendelsen af varen i strid med den af RIS udarbejdede ledsagende brugervejledning.

    

 11. Force Majeure

  1. Enhver aftale indgås med forbehold for force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af RIS’ eller RIS’ leverandørs produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, importeller eksportforbud, eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser RIS mulighed for at levere. RIS har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet.

  2. RIS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køber måtte lide som følge af manglende levering.

    

 12. Forbehold
  1. RIS tager forbehold for afvigende farvegengivelser på billeder af produkter mv.

  2. RIS forbeholder sig ligeledes ret til at ændre prisen på varen, indtil ordrebekræftelsen er fremsendt til køber. RIS kan endvidere ændre prisen efter ordrebekræftelsen er fremsendt, hvis dette skyldes ændringer løn- produktions- og materialeomkostninger, samt valutakurser og skatter og afgifter.

  3. Opstår der på købers foranledning ændringer eller forsinkelser med leverancer og / eller arbejdsydelser, der skal leveres af køber eller af købers antaget tredjemand, er RIS berettiget til, at forhøje den aftalte pris med de herved påløbende omkostninger.

  4. RIS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i tekst på website og/eller webshop.

    

 13. Immaterielle rettigheder
  1. RIS (eller RIS’ leverandører) er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder tilknyttet produkter omfattet af RIS leverancer (herunder design, ophavsret, patentret etc.)

  2. Såfremt køber krænker disse rettigheder, er denne erstatningsansvarlig over for RIS for ethvert tab som følge af krænkelsen, herunder udgifter til retsforfølgelse af krænkelsen.

  3. Desuden vil RIS kræve godtgørelse i det omfang dette er muligt i henhold til den relevante lovgivning.

    

 14. Tvister og lovvalg
  1. Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller som vedrøre forståelsen heraf, skal afgøres efter dansk ret ved RIS’ værneting i Danmark, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales skriftligt partnerne imellem.